W czerwcu 2014r. PRownia została wybrana na wykonawcę usługi szkoleniowej dla przedstawicieli wszystkich stron dialogu społecznego reprezentowanych w Wojewódzkich Komisjach DialoguSpołecznego, a więc regionalnych struktur reprezentatywnych organizacji pracodawców i związków zawodowych oraz strony rządowej i samorządowej z terenu całej Polski. Zajęcia dotyczą wystąpień publicznych i są realizowane w ramach projektu „Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego” realizowanego przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. Pierwsze szkolenia odbędą się już 9,10 i 11 czerwca.

Udział w szkoleniach umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy i przećwiczenie umiejętności profesjonalnego prowadzenia wystąpień publicznych. Trener przeprowadzi uczestników przez kolejne fazy planowania wystąpienia. Dostarczając informacji na temat zasad przygotowywania prezentacji skupi się między innymi na efektywnej komunikacji interpersonalnej, w ramach której poruszone zostaną kwestie mowy ciała, asertywności i aktywnego słuchania podczas publicznego zabierania głosu. Sporo miejsca poświęcone zostanie również autoprezentacji. Wraz z uczestnikami przyjrzy się zagadnieniu korzystania z dostępnych narzędzi wzbogacających wystąpienie. Zapozna uczestników z technikami przydatnymi w budowaniu relacji z audytorium. Elementem szkolenia będzie również sesja relaksacyjna, która umożliwi nabycie umiejętności zarządzania stresem w sytuacjach wystąpień publicznych. W trakcie warsztatu uczestnicy będą prezentowali przed kamerą przygotowane przez siebie wystąpienie na wybrany temat. Nagrany materiał będzie poddany analizie a każdy z uczestników otrzyma wskazówki oraz rady dotyczące przedstawionego modelu prowadzenia wystąpienia publicznego. Zdobyte umiejętności uczestnicy szkolenia będą mogli wykorzystać podczas różnego typu wystąpień publicznych – spotkań w dużych i małych grupach, zebrań, szkoleń, a także negocjacji. Udział w szkoleniu pozwoli również uczestnikom na swobodne wypowiadanie się przed kamerą, np. w sytuacji wywiadu dla mediów.

Zajęcia poprowadzi Anna Zakrzewska – trener i współwłaściciel agencji PRownia – Sztuka Relacji s.c.