Kolejny cykl szkoleń dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – zakończony.

We wrześniu PRownia podpisała kolejną umowę z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej na organizację i przeprowadzenie pięciu warsztatów dziennikarskich. Zajęcia zostały organizowane w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” PO KL pod hasłem „Dziecko i rodzina w aktywnej integracji. Rola pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu” w Ostrołęce, Płocku, Siedlcach, Radomiu i Ciechanowie.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, a ich celem było nauczenie umiejętności przekazywania informacji i kontaktów z mediami pracowników i instytucji wspierających dziecko i rodzinę. W szkoleniach wzięli udział pracownicy socjalni, asystenci rodziny i koordynatorzy pieczy zastępczej, kadra kierownicza i pozostali pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i aktywnej integracji oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego.