13 czerwca 2014r. PRownia podpisała umowę z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej na organizację i przeprowadzenie sześciu warsztatów dziennikarskich. Zajęcia będą organizowane w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej projektu systemowego „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” PO KL pod hasłem „Dziecko i rodzina w aktywnej integracji. Rola pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu”

Celem warsztatów jest nauczenie umiejętności przekazywania informacji i kontaktów z mediami pracowników i instytucji wspierających dziecko i rodzinę. W szkoleniach wezmą udział pracownicy socjalni, asystenci rodziny i koordynatorzy pieczy zastępczej, kadra kierownicza i pozostali pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i aktywnej integracji oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego.